Search term Đường Sơn has one result
Jump to
VI Vietnamese EN English
Đường Sơn [a city of China] (n) Tangshan [a city of China]

VI EN Translations for đường

đường road
đường street
đường sugar
đường [paved part of road in a village or a town] street [paved part of road in a village or a town]

VI EN Translations for sơn