Search term đạo Hoàng Lão has one result
Jump to
VI Vietnamese EN English
đạo Hoàng Lão [Chinese philosophy] (n) Taoism [Chinese philosophy]

VI EN Translations for hoàng

hoàng [colour] (adj n v) yellow [colour]