Search term địa chất học has 2 results
Jump to
VIVietnameseENEnglish
địa chất học geology
địa chất học(n)[the study of the earth] geology(n)[the study of the earth]

VIENTranslations for học