Search term đồng rúp has 2 results
Jump to
VI Vietnamese EN English
đồng rúp ruble
đồng rúp (n) [Russian monetary unit] ruble (n) [Russian monetary unit]

VI EN Translations for đồng

đồng dollar
đồng (n) [designation for specific currency] dollar (n) [designation for specific currency]
đồng copper
đồng (n adj v) [chemical element] copper (n adj v) [chemical element]
đồng (n) [currency] dong (n) [currency]