Search term đa giác has 2 results
Jump to
VI Vietnamese EN English
đa giác polygon
Đa giác Polygon

VI EN Translations for giác

giác [plane figure] (suffix) -gon [plane figure] (suffix)