Search term đi làm has one result
Jump to
VI Vietnamese EN English
đi làm (v) [go to work] (v) go to work (v) [go to work] (v)

VI EN Translations for đi

VI EN Translations for làm

làm (v n) [obsolete: to bring entirely down or put an end to] abate (v n) [obsolete: to bring entirely down or put an end to] (formal)
làm do