Search term đi ngủ has one result
Jump to
VI Vietnamese EN English
đi ngủ (v) [to lie down to sleep] go to bed (v) [to lie down to sleep]

VI EN Translations for đi