Search term bàn mài has one result
Jump to
VI Vietnamese EN English
bàn mài (n) [A tool with which one grates] (n) grater (n) [A tool with which one grates]

VI EN Translations for bàn