Search term biên niên sử has one result
Jump to
VI Vietnamese EN English
biên niên sử [book of the Bible] Chronicles [book of the Bible] (proper)