Search term cây thanh lương trà has one result
Jump to
VI Vietnamese EN English
cây thanh lương trà service

VI EN Translations for cây

VI EN Translations for thanh

Thánh (Kitô Giáo) Saint

VI EN Translations for lương

lương salary
lương (n v) [fixed amount of money paid on monthly or annual basis] salary (n v) [fixed amount of money paid on monthly or annual basis]

VI EN Translations for trà