Search term cộng hòa has 2 results
Jump to
VI Vietnamese EN English
cộng hòa republic
cộng hòa (n) [a type of state] republic (n) [a type of state]