Search term của các bạn has 2 results
Jump to
VIVietnameseENEnglish
của các bạn your
của các bạn(pronoun)[belonging to you (plural; more owners)] your(pronoun)[belonging to you (plural; more owners)]

VIENTranslations for của

VIENTranslations for các

các every
các(determiner)[all of a countable group] every(determiner)[all of a countable group]

VIENTranslations for bạn

bạn you
bạn friend
bạn(phrase)[what are you doing] what are you doing(phrase)[what are you doing](phrase)