Search term chào buổi sáng has 2 results
Jump to
VI Vietnamese EN English
chào buổi sáng good morning
chào buổi sáng (int n) [when seeing someone for the first time in the morning] good morning (int n) [when seeing someone for the first time in the morning]

VI EN Translations for chào

VI EN Translations for sáng