Search term chào buổi tối has 2 results
Jump to
VI Vietnamese EN English
chào buổi tối good evening
chào buổi tối (n) [greeting said in the evening] good evening (n) [greeting said in the evening]

VI EN Translations for chào

VI EN Translations for tối