Search term cháu nội has one result
Jump to
VI Vietnamese EN English
cháu nội (n) [son of one's child] (n) grandson (n) [son of one's child]

VI EN Translations for cháu

cháu (gái) granddaughter
cháu (n) [daughter of someone’s child] (gái) granddaughter (n) [daughter of someone’s child]