Search term chân răng has one result
Jump to
VI Vietnamese EN English
chân răng root

VI EN Translations for chân

VI EN Translations for răng

răng tooth
răng (n) [biological tooth] tooth (n) [biological tooth]