Search term chó ngao Tây Tạng has one result
Jump to
VI Vietnamese EN English
chó ngao Tây Tạng [Tibetan Mastiff] (n) Tibetan Mastiff [Tibetan Mastiff] (n)

VI EN Translations for chó

chó dog
chó [animal] dog [animal]
Chó Dog