Search term Chó sói xám has one result
Jump to
VI Vietnamese EN English
Chó sói xám Gray Wolf

VI EN Translations for chó

chó dog
chó (n v) [animal] dog (n v) [animal]

VI EN Translations for sói

sói wolf
sói (n v) [animal] wolf (n v) [animal]

VI EN Translations for xám