Search term chúc ngủ ngon has 2 results
Jump to
VI Vietnamese EN English
chúc ngủ ngon good night
chúc ngủ ngon (phrase) [a farewell] good night (phrase) [a farewell]

VI EN Translations for chúc

chúc (n) [a type of rice porridge] (n) congee (n) [a type of rice porridge]
chúc (n) [porridge] (n) rice congee (n) [porridge] (n)

VI EN Translations for ngon