Search term chưng khô has one result
Jump to
VI Vietnamese EN English
chưng khô pyrolysis

VI EN Translations for khô

khô dry
khô (adj v) [free from liquid or moisture] dry (adj v) [free from liquid or moisture]