Search term chẳng bao lâu nữa has 2 results
Jump to
VI Vietnamese EN English
chẳng bao lâu nữa soon
chẳng bao lâu nữa [within a short time] soon [within a short time]

VI EN Translations for bao

bao bag
báo newspaper
bão typhoon
bão [hurricane in the Pacific] typhoon [hurricane in the Pacific]
Bão Storm