Search term chữ Hán has one result
Jump to
VI Vietnamese EN English
chữ Hán [CJKV character] (proper n adj) Chinese character [CJKV character]

VI EN Translations for hán

Hán [relating to China or Chinese] (prefix) Sino- [relating to China or Chinese] (prefix)