Search term cuộc cách mạng has 2 results
Jump to
VI Vietnamese EN English
cuộc cách mạng revolution
cuộc cách mạng (n) [political upheaval] revolution (n) [political upheaval]

VI EN Translations for mạng

mạng (adj adv int v) [stitch with thread] (n proper v) darn (adj adv int v) [stitch with thread]