Search term Giáo hội Công giáo has one result
Jump to
VI Vietnamese EN English
Giáo hội Công giáo [Roman Catholic Church] (n) Catholic Church [Roman Catholic Church]

VI EN Translations for công

Công (chim) Peafowl