Search term giây has 2 results
Jump to
VI Vietnamese EN English
giây (góc) second
giây (adj n v) [SI unit of time] (góc) second (adj n v) [SI unit of time]