Search term giới tính has 2 results
Jump to
VI Vietnamese EN English
giới tính (n v) [biological sex of persons or animals] gender (n v) [biological sex of persons or animals]
giới tính sex

VI EN Translations for tính