Search term hành tinh has 2 results
Jump to
VI Vietnamese EN English
hành tinh planet
Hành tinh Planet

VI EN Translations for hành

VI EN Translations for tinh

tính nature
tỉnh province
tỉnh town
tỉnh [settlement] town [settlement]