Search term hình thoi has 3 results
Jump to
VI Vietnamese EN English
hình thoi rhombus
hình thoi (n) [A parallelogram having all sides of equal length] rhombus (n) [A parallelogram having all sides of equal length]
hình thoi rhomb

VI EN Translations for hình

VI EN Translations for thoi