Search term hươu cao cổ has 2 results
Jump to
VI Vietnamese EN English
hươu cao cổ giraffe
hươu cao cổ (n) [Mammal] giraffe (n) [Mammal]

VI EN Translations for hươu

hươu deer
hươu (n) [animal of the family Cervidae] deer (n) [animal of the family Cervidae]

VI EN Translations for cao

cáo fox
cáo (n v) [''Vulpes''] fox (n v) [''Vulpes'']

VI EN Translations for cổ