Search term Hiệu ứng nhà kính has one result
Jump to

VI EN Translations for nhà

nhà house
nhà spouse
nhà (n v) [husband or wife] spouse (n v) [husband or wife]
nhà home

VI EN Translations for kính

kính spectacles
kính (n) [a pair of lenses set in a frame] spectacles (n) [a pair of lenses set in a frame]