Search term hiệu ứng nhà kiếng has one result
Jump to
VI Vietnamese EN English
hiệu ứng nhà kiếng (n) [process by which a planet is warmed by its atmosphere] (n) greenhouse effect (n) [process by which a planet is warmed by its atmosphere]

VI EN Translations for nhà

nhà house
nhà spouse
nhà (n v) [husband or wife] spouse (n v) [husband or wife]
nhà home