Search term kết hợp has one result
Jump to
VI Vietnamese EN English
kết hợp (n v) [''transitive'' connect] bind (n v) [''transitive'' connect]