Search term kem đánh răng has 2 results
Jump to
VI Vietnamese EN English
kem đánh răng toothpaste
kem đánh răng [paste for cleaning the teeth] toothpaste [paste for cleaning the teeth]

VI EN Translations for kem

kem ice cream
kẽm zinc
kẽm [Element] zinc [Element]
Kẽm Zinc

VI EN Translations for đánh

đánh beat (informal)

VI EN Translations for răng

răng tooth
răng [biological tooth] tooth [biological tooth]