Search term kem đánh răng has 2 results
Jump to
VI Vietnamese EN English
kem đánh răng toothpaste
kem đánh răng (n) [paste for cleaning the teeth] toothpaste (n) [paste for cleaning the teeth]

VI EN Translations for kem

VI EN Translations for đánh

đánh beat (informal)

VI EN Translations for răng

răng tooth
răng (n) [biological tooth] tooth (n) [biological tooth]