Search term Khí nhà kính has one result
Jump to
VI Vietnamese EN English
Khí nhà kính Greenhouse gas

VI EN Translations for khí

VI EN Translations for nhà

nhà house
nhà spouse
nhà (n v) [husband or wife] spouse (n v) [husband or wife]
nhà home

VI EN Translations for kính

kính spectacles
kính (n) [a pair of lenses set in a frame] spectacles (n) [a pair of lenses set in a frame]