Search term không-thời gian has 2 results
Jump to
VI Vietnamese EN English
không-thời gian spacetime
không-thời gian [four dimensional continuum] spacetime [four dimensional continuum]

VI EN Translations for gian

gián [type of insect] (n) cockroach [type of insect]
Gián Cockroach