Search term kiểm tra trình độ tiếng Nga has one result
Jump to
VI Vietnamese EN English
kiểm tra trình độ tiếng Nga [TORFL] (acronym) TORFL [TORFL] (acronym)

VI EN Translations for tra

trà tea
trả pay
trả [return] give back [return]
Trà Tea

VI EN Translations for độ

độ degree
Độ (định hướng) Degree

VI EN Translations for tiếng

VI EN Translations for nga

nga Russian
Nga Russia
Nga Russian
Nga [country in Asia and Europe] Russia [country in Asia and Europe]
Nga [relating to Russia or Russian] Russo- [relating to Russia or Russian] (prefix)
ngà ivory
ngã fall