Search term làm việc has one result
Jump to
VI Vietnamese EN English
làm việc work

VI EN Translations for làm

làm (v n) [obsolete: to bring entirely down or put an end to] abate (v n) [obsolete: to bring entirely down or put an end to] (formal)
làm do