Search term Lựu đạn has one result
Jump to
VI Vietnamese EN English
Lựu đạn Hand grenade

VI EN Translations for lựu

VI EN Translations for đạn

đạn bullet
đạn (n) [type of shot] grapeshot (n) [type of shot]