Search term mái nhà has 2 results
Jump to
VI Vietnamese EN English
mái nhà roof
mái nhà (n v) [the cover at the top of a building] roof (n v) [the cover at the top of a building]

VI EN Translations for mái

mái (n v) [the cover at the top of a building] (n v) roof (n v) [the cover at the top of a building]

VI EN Translations for nhà

nhà house
nhà spouse
nhà (n v) [husband or wife] spouse (n v) [husband or wife]
nhà home