Search term máy truyền hình has 2 results
Jump to
VI Vietnamese EN English
máy truyền hình television
máy truyền hình (n) [device for receiving television signals] television (n) [device for receiving television signals]

VI EN Translations for máy

VI EN Translations for hình