Search term móng chân has one result
Jump to
VI Vietnamese EN English
móng chân (n v) [the plate covering the end of a toe] (n v) toenail (n v) [the plate covering the end of a toe]

VI EN Translations for móng

móng nail (informal)
móng (n) [covering near the tip of finger] fingernail (n) [covering near the tip of finger]
móng (n v) [curved horny nail] claw (n v) [curved horny nail]

VI EN Translations for chân