Search term nước chấm has one result
Jump to
VI Vietnamese EN English
nước chấm (n) [sauce] (n v) gravy (n) [sauce]

VI EN Translations for nước

nước water
nước country
nước liquid
nước (proper) [country in Southeast Asia] Thailand (proper) [country in Southeast Asia]