Search term nữ hoàng has one result
Jump to
VI Vietnamese EN English
nữ hoàng queen

VI EN Translations for hoàng

hoàng (adj n v) [colour] (adj n v) yellow (adj n v) [colour]