Search term ngành khoa học has one result
Jump to
VI Vietnamese EN English
ngành khoa học science

VI EN Translations for ngành

ngành (n) [tree branch] (n) bough (n) [tree branch]

VI EN Translations for khoa

VI EN Translations for học