Search term nhà chọc trời has 3 results
Jump to
VI Vietnamese EN English
nhà chọc trời skyscraper
nhà chọc trời [tall building] skyscraper [tall building]
Nhà chọc trời Skyscraper

VI EN Translations for nhà

nhà house
nhà spouse
nhà home
nhà [husband or wife] spouse [husband or wife]
Nhà House

VI EN Translations for trời