Search term Nhà Hán has one result
Jump to
VI Vietnamese EN English
Nhà Hán Han Dynasty

VI EN Translations for nhà

nhà house
nhà spouse
nhà (n v) [husband or wife] spouse (n v) [husband or wife]
nhà home

VI EN Translations for hán

Hán (prefix) [relating to China or Chinese] (prefix) Sino- (prefix) [relating to China or Chinese] (prefix)