Search term nhà thờ has 2 results
Jump to
VIVietnameseENEnglish
nhà thờ(n)[church of a monastery] abbey(n)[church of a monastery]
nhà thờ church

VIENTranslations for nhà

nhà house
nhà spouse
nhà(n v)[husband or wife] spouse(n v)[husband or wife]
nhà home