Search term nhà văn has 2 results
Jump to
VI Vietnamese EN English
nhà văn writer
nhà văn (n) [person who writes; an author] writer (n) [person who writes; an author]

VI EN Translations for nhà

nhà house
nhà spouse
nhà (n v) [husband or wife] spouse (n v) [husband or wife]
nhà home