Search term nhà vệ sinh has 2 results
Jump to
VI Vietnamese EN English
nhà vệ sinh toilet
nhà vệ sinh [bathroom with toilet] toilet [bathroom with toilet]

VI EN Translations for nhà

nhà house
nhà spouse
nhà home
nhà [husband or wife] spouse [husband or wife]
Nhà House

VI EN Translations for sinh

sinh (生) eco
sinh (生) bear
sinh [concerning ecology or the environment] (生) eco- [concerning ecology or the environment] (prefix)
sinh [produce new life] (生) give birth [produce new life]