Search term nhà vệ sinh has 2 results
Jump to
VI Vietnamese EN English
nhà vệ sinh toilet
nhà vệ sinh (n v) [bathroom with toilet] toilet (n v) [bathroom with toilet]

VI EN Translations for nhà

VI EN Translations for sinh

sinh (生) bear
sinh (v) [produce new life] (生) give birth (v) [produce new life]
sinh (生) eco
sinh (prefix) [concerning ecology or the environment] (生) eco- (prefix) [concerning ecology or the environment] (prefix)