Search term Phản ứng phân hạch hạt nhân has one result
Jump to

VI EN Translations for phân

phân [digested waste material discharged from the bowels] feces [digested waste material discharged from the bowels]
phân [manure] dung [manure]
Phân Feces

VI EN Translations for hạt

hạt seed
hạt county
hạt [beans] coffee [beans]